Konkurs

Lato z VITAPILem

Dołącz do naszej zabawy i pokaż, gdzie z Twoim VITAPILem spędzasz lipiec!

Liczy się Twoja kreatywność!

Czekają wspaniałe nagrody:

 • NAGRODA GŁÓWNA: 1 x suszarka firmy Dyson
 • NAGRODY DODATKOWE: 5 x kosmetyki nawilżające do włosów
 • Dodatkowo: 5 x VITAPIL

 

Regulamin konkursu
LATO z VITAPILem LIPIEC


§1.

[Definicje]

 1. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).
 2. Konkurs – konkurs pod tytułem „LATO z VITAPILem LIPIEC” przeprowadzany przez Organizatora na Profilu prowadzonym na Portalu Społecznościowym.
 3. Komisja Konkursowa – zespół osób wyznaczonych przez Organizatora Konkursu
  do czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców Konkursu.
 4. Nagroda – nagroda przyznana wybranym przez Komisję Konkursową Uczestnikom na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Organizator – Nutropharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 10a, 05-506 Lesznowola, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030005, NIP 5210087234.
 6. Portal Społecznościowy– serwis internetowy, za pośrednictwem, którego Organizator prowadzi Konkurs. Organizator prowadzi Konkurs na portalu:
 7. Post Konkursowy – ogłoszenie na Profilu informacji o przeprowadzeniu Konkursu.
 8. Profil– firmowy profil prowadzony przez Organizatora na Portalu Społecznościowym:
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa warunki i zasady Konkursu.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s. 1 ze sprost.)
 11. Uczestnik – każda osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w Regulaminie.
 12. Utwór – utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 13. Zadanie Konkursowe – zadanie do wykonania przez Uczestnika Konkursu określone przez Organizatora w treści Regulaminu.
 14. Zwycięzca – Uczestnik Konkursu, który został wyłoniony przez Komisję Konkursową i otrzymał Nagrodę.


§2.

[Uczestnik Konkursu]

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. jest pełnoletnia;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ KC;
  4. mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora,
  6. nie jest osobą wyznaczoną przez Organizatora do przeprowadzenia Konkursu, nadzoru nad przebiegiem Konkursu, ani osobą bezpośrednio zaangażowaną w przygotowanie Konkursu, co dotyczy również pracowników lub współpracowników agencji marketingowej lub innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji Konkursu;
  7. nie jest członkiem najbliższej rodziny osób, o których mowa w pkt. e i f powyżej, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  8. posiada zweryfikowane, aktywne i niefikcyjne konto na Portalu Społecznościowym i polubiła Profil;
  9. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 2. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie oświadcza, że spełnia wymagania określone w ust. 1 powyżej, w tym zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.


§ 3.

[Zasady uczestnictwa w Konkursie]

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 3 lipca 2024 r. i trwa do dnia 31 lipca 2024 r. do godziny 23:59.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 5.08.2024 na Profilach FB i IG.
 4. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie okresu jego trwania.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 6. W celu wzięcia udziału w konkursie, Uczestnik powinien wykonać Zadanie Konkursowe pod Postem Konkursowym na Profilu marki VITAPIL na FB, polegające na:
  1. zamieszczeniu zdjęcia z opakowaniem VITAPIL klasyczna formuła lub  beauty lub mama, w ciekawym miejscu, w którym VITAPIL towarzyszy Uczestnikowi w miesiącu letnim: lipiec, na Profilu FB: https://www.facebook.com/VitapilOfficial;
  2. opisaniu max 1-2 zdania miejsca, w którym zostało zrobione zdjęcie;
  3. oznaczeniu 3 znajomych osób na FB;
  4. Uczestnik powinien polubić Profil FB VITAPIL;
  5. ocena atrakcyjności zamieszczonych zdjęć będzie również oceniana przez internautów, a ich głosy będą stanowiły 50% wagi (zgodnie z § 6).
 7. Data i godzina otrzymania Zadania Konkursowego zostaną ustalone na podstawie daty i godziny zarejestrowanych przez Portal Społecznościowy.
 8. Konkurs będzie ogłaszany na Profilach FB i IG, natomiast Zadanie Konkursowe należy wykonać wyłącznie na Profilu FB.
 9. Jeden Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko raz, a w wypadku wykonania Zadania Konkursowego więcej niż jeden raz lub uzupełnienia pierwszego Zadania Konkursowego o dodatkowe treści, Organizator weźmie pod uwagę tylko informacje przekazane przy pierwszym wykonaniu Zadania Konkursowego.
 10. Regulamin konkursu jest umieszczony na: https://vitapil.pl/regulamin/wakacje-z-vitapilem


§ 4.

[Prawa autorskie i inne]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy wykonane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe stanowi Utwór.
 2. W momencie wydania Zwycięzcy Nagrody za wykonanie Zadania Konkursowego następuje również nieodpłatne przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych do Utworu powstałego wskutek wykonania Zadania Konkursowego na Organizatora, w tym prawa do wykorzystania otrzymanych treści zawartych w Zadaniu Konkursowym lub ich części na wszystkich polach eksploatacji w czasie …. , w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką
   w szczególności techniką cyfrową;
  2. w zakresie wprowadzania do obrotu, rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet, w tym za pomocą portali społecznościowych, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w tym wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Zadania Konkursowego.
 3. Zadanie Konkursowe nie może zawierać treści:
  1. wulgarnych lub obraźliwych;
  2. sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami;
  3. naruszających praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych lub praw autorskich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia lub wykluczenia z udziału w Konkursie Zadań Konkursowych, które zawierają treści, o których mowa w ust. 3 powyżej. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać za pomocą czatu dostępnego na Profilu lub na adres Organizatora.
 5. Treści składające się na Zadanie Konkursowe musza stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie mogą stanowić całości lub części cudzych utworów, ich kopii ani opracowania. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do treści zawartych w Zadaniach Konkursowym będących Utworem, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.


§ 5.

[Nagrody]

 1. W ramach Konkursu Zwycięzcom zostanie przyznanych 11 Nagród na zasadach określonych
  w niniejszym paragrafie i § 6 poniżej.
 2. Nagrodą jest:
  • 1x nagroda główna: Suszarka firmy Dyson;
  • 5 x kosmetyki do włosów: maska nawilżająca włosy do użytku zewnętrznego;
  • 5 x VITAPIL: formuła wybrana przez Zwycięzcę, w zależności od potrzeb włosowych, tzn. formuła klasyczna, beauty lub mama.
 3. Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator będzie kontaktować się w wiadomościach prywatnych przez komunikatory udostępnione przez Portale Społecznościowe.
 4. Z chwilą przekazania Nagrody Organizator nabywa własność treści zawartych w Zadaniu Konkursowym.
 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na środki pieniężne lub nagrodę innego rodzaju.
 6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody. W takim wypadku Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.
 8. W wypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, wartość Nagrody zostanie powiększona o część pieniężną równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna Nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.


§ 6.

[Wyniki Konkursu i zasady przyznawania Nagród]

 1. W celu oceny Zadań Konkursowych Organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora i współpracującej agencji marketingowej.
 2. Komisja Konkursowa oceni otrzymane Zadania Konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  1. ilość lajków pod zamieszczonym zdjęciem, stanowiąca 50% oceny;
  2. kreatywność i oryginalność ujęć z produktem VITAPIL (forma przesłanych zdjęć);
 3. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, których łączna ocena, składająca się w 50% z liczby lajków oraz w 50% z oceny Komisji Konkursowej, zostanie najwyżej oceniona.
 4. W celu potwierdzenia Zwycięzców członek Komisji Konkursowej skontaktuje się z Uczestnikiem za pomocą prywatnej wiadomości na czacie dostępnym na Profilu.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 5 sierpnia 2024 r. Wyniki Konkursu wraz z imieniem
  i nazwiskiem Zwycięzcy lub na podstawie konta Zwycięzcy na Portalu Społecznościowym zostaną ogłoszone publicznie na Profilu FB https://www.facebook.com/VitapilOfficial oraz Profilu IG https://www.instagram.com/vitapil_wlosy/.
 6. W ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych kontaktowych i adresowych niezbędnych do wysłania Nagrody W wypadku, gdy dane nie zostaną przekazane Organizatorowi w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Organizator ma prawo przekazać Nagrodę innemu Zwycięzcy Konkursu wyłonionemu w trybie § 6 ust. 1-4 i 6 powyżej.
 7. Nagroda rzeczowa, o której mowa w § 5 ust. 2 lit. a powyżej, zostanie wysłana Zwycięzcy pocztą lub kurierem na koszt Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od przekazania Organizatorowi przez Zwycięzcę jego danych kontaktowych i adresowych niezbędnych do wysyłki.
 8. Wyniki Konkursu są ostateczne i wiążące z zastrzeżeniem zapisów § 7.


§ 7.

[Reklamacje]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości email na adres: kontakt@vitapil.pl w czasie trwania Konkursu, jak również w terminie 30 dni od daty jego zakończenia.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o  rezultacie rozpatrzenia reklamacji przez  Organizatora listem poleconym lub emailem wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.


§ 8.

[Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców jest Organizator.
 2. Z Organizatorem można skontaktować się:
  1. telefonicznie: (22) 380 48 01;
  2. mailowo: nutropharma@nutropharma.pl;
  3. za pomocą czatu dostępnego na Portalu Społecznościowym.
 3. Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@nutropharma.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników podanych w Zadaniu Konkursowym jest zgoda Uczestnika na wykorzystywanie wizerunku oraz przetwarzanie danych szczególnych kategorii, w wypadku, gdy podane Organizatorowi informacje stanowią dane o stanie zdrowia Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W pozostałym zakresie Organizator przetwarza dane Uczestnika na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu w celu przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych kontaktowych i danych adresowych Zwycięzców niezbędnych do wysłania produktów jest tzw. prawnie uzasadniony interes Organizatora w związku realizacją postanowień Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Organizator przetwarza również dane identyfikacyjne i adresowe w celu wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników oraz Zwycięzców upublicznione
  w komentarzach na Profilu przez okres jego prowadzenia. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w wiadomościach prywatnych są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zakończenia Konkursu w wypadku Uczestników. Dane identyfikacyjne i adresowe Zwycięzców będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego. Po tym czasie Organizator może dalej przetwarzać dane osobowe Uczestnika i Zwycięzców w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika lub Zwycięzców są podmioty, którym Organizator powierzył lub udostępnił ich dane osobowe w związku z realizacją Konkursu, tj.:
  1. dostawcom zasobów informatycznych, z których korzysta Organizatora, w szczególności usług poczty elektronicznej i systemu księgowego;
  2. właścicielom Portali Społecznościowych;
  3. poczcie lub kurierom w celu wysłania Nagrody;
  4. współpracującym w realizacji Konkursu podmiotom: agencja marketingowa.
 9. Uczestnik lub Zwycięzca ma prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Organizator dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Uczestnik lub Zwycięzca ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 11. Wszelkie prawa można realizować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty e-mail Inspektora Ochrony Danych podany w ust. 3 powyżej lub na dane kontaktowe Organizatora.
 12. Podanie danych osobowych przez Uczestnika lub Zwycięzcę jest w pełni dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć w udział w Konkursie.
 13. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§ 9.

[Postanowienia końcowe]

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z Portalem Społecznościowym (www.facebook.com lub www.instagram.com). Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Portalowi Społecznościowemu, a informacje te będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać, wysyłając prywatną wiadomość za pomocą czatu dostępnego na Profilu.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. z 2023 r. poz. 227 ze zm.)
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy KC i inne przepisy prawa.
 6. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Kup teraz