Nutropharma

Regulamin zgłoszeń

do testowania VITAPIL Clinic

 

§1.

[Definicje]

 1. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610).
 2. Zgłoszenie – zgłoszenie pod tytułem „Zgłoszenie Testowanie VITAPIL Clinic” przeprowadzane przez Organizatora poprzez Portal Społecznościowy madrababcia i TV Silver
 3. Organizator – Nutropharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 10a, 05-506 Lesznowola, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030005, NIP 5210087234.
 4. Portal Społecznościowy – serwis internetowy, za pośrednictwem, którego Organizator prowadzi Zgłoszenia do testowania VITAPIL Clinic.. Organizator prowadzi Zgłoszenia do testowania na portalu:
  • Facebook dostępnym pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/madrababcia;
  • TV Silver: youtube
 5. Post Zgłoszeniowy – ogłoszenie na Profilu informacji o przeprowadzeniu Zgłoszenia do testowania: https://www.facebook.com/madrababcia;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa warunki i zasady Zgłoszenia i Testowania VITAPIL Clinic.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s. 1 ze sprost.)
 8. Uczestnik – każda osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w Regulaminie.
 9. Utwór – utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).
 10. Zadanie Zgłoszeniowe – zadanie do wykonania przez Uczestnika Konkursu określone przez Organizatora w treści Regulaminu.
 11. Uczestnik testowania– Uczestnik Zgłoszenia, który został zakwalifikowany do testowania i otrzyma 3 miesięczną suplementację VITAPIL Clinic.(3 opakowania)


§2.

[Uczestnik Testowania]

 1. Uczestnikiem Zgłoszenia może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. jest pełnoletnia;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ KC;
  4. mieszka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora,
  6. nie jest osobą wyznaczoną przez Organizatora do przeprowadzenia Testowania, nadzoru nad przebiegiem Testowania ani osobą bezpośrednio zaangażowaną w przygotowanie Testowania, co dotyczy również pracowników lub współpracowników agencji marketingowej lub innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji testu;
  7. nie jest członkiem najbliższej rodziny osób, o których mowa w pkt. e i f powyżej, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  8. spełnia wskazania do włączenia VITAPIL Clinic zgodnie z ulotką suplementu
  9. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 2. Osoba zgłaszająca udział w Zgłoszeniu do Testowania VITAPIL Clinic oświadcza, że spełnia wymagania określone w ust. 1 powyżej, w tym zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§ 3.

[Zasady uczestnictwa w Testowaniu z VITAPIL Clinic]

 1. Testowanie z VITAPIL Clinic organizowane jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Rozpoczyna się w dniu 23 czerwca 2024 r. i trwa do dnia 15 lipca 2024 r. do godziny 23:59.
 3. Ogłoszenie grupy testującej, tj 5 uczestników Testowania VITAPIL Clinic nastąpi do dnia 16.07.2024, poprzez kontakt bezpośredni z wybranymi osobami
 4. Zgłoszenie do Testowania można wypełnić w każdym momencie okresu trwania zgłoszeń, tj. 23-15.07.2024.
 5. Udział w Testowaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.
 6. W celu wzięcia udziału w Testowaniu, Uczestnik powinien wypełnić swoje zgłoszenie, pozostawiając swoje dane zgłoszeniowe na formularzu: www.vitapil.pl/vitapilclinic-testowanie
 7. Data i godzina Zgłoszenia do Testowania VITAPIL Clinic zostaną ustalone na podstawie daty i godziny zarejestrowanych przez formularz.
 8. Jeden Uczestnik może wziąć udział w testowaniu tylko raz.
 9. Po zakwalifikowaniu uczestnika przez organizatora do testowania, uczestnik Testowania zobowiązuje się do codziennej suplementacji VITAPIL Clinic przez 3 miesiące, zgodnie z zasadami suplementacji, tj 1 kapsułka 2 x dziennie + 1 saszetka 1 x dziennie.
 10. Po 3 miesiącach suplementacji uczestnik przedstawia swoją opinię z testowania, tj. efekty jakie zostały zauważone, opisując je dokładnie, a także dokumentując je np., poprzez zdjęcia owłosionej części skóry głowy (bez konieczności pokazywania twarzy).  Uczestnik  testowania może opublikować na SoMe informację o testowaniu i wynikach testowania.
 11. Wyniki z testowania zostaną przedstawione w TV Silver madrababcia w edycji październikowej 2024. Chętni uczestnicy będą zaproszeni do studia TV Silver celem podzielenia się swoją opinią ze społecznością oglądającą TV SILver, a także społecznością profilu:  https://www.facebook.com/madrababcia; https://www.instagram.com/madrababcia
 12. Regulamin Testowania VITAPIL Clinic jest umieszczony na https://vitapil.pl/vitapilclinic-testowanie/regulamin


§ 4.

[Prawa autorskie i inne]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy wykonane przez Uczestnika Zadanie Testowania stanowi Utwór.
 2. W momencie wydania Uczestnikowi 3 -miesięcznej suplementacji za wykonanie Zadania Testowego następuje również nieodpłatne przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych do Utworu powstałego wskutek wykonania Zadania na Organizatora, w tym prawa do wykorzystania otrzymanych treści zawartych w Zadaniu Testowym lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką w szczególności techniką cyfrową;
  2. w zakresie wprowadzania do obrotu, rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet, w tym za pomocą portali społecznościowych, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w tym wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Zadania Testowego.
 3. Zadanie Testowe nie może zawierać treści:
  1. wulgarnych lub obraźliwych;
  2. sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami;
  3. naruszających praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych lub praw autorskich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia treści lub ich wykluczenia z udziału w Testowaniu Zadań Testowych, które zawierają treści, o których mowa w ust. 3 powyżej. Podejrzenia naruszeń najlepiej zgłaszać za pomocą czatu dostępnego na Profilu lub na adres Organizatora.
 5. Treści składające się na Zadanie Testowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie mogą stanowić całości lub części cudzych utworów, ich kopii ani opracowania. Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do treści zawartych w Zdaniu Testowym będących Utworem, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.

§ 5.

[Testowanie]

 1. W ramach Zgłoszenia do Testowania Vitapil Clinic uczestnik otrzyma 3 opakowania VITAPIL Clinic na 3-mesieczną suplementację. Uczestnikom zostanie przyznana suplemnetacja na zasadach określonych w niniejszym paragrafie i § 6 poniżej.
 2. Z uczestnikami testowania będziemy się kontaktować w wiadomościach prywatnych przez kanały mediów społecznościowych/mail/telefon.
 3. Z chwilą przekazania opakowań VITAPIL Clinic Organizator nabywa własność treści zawartych w Zadaniu Testowania.

§ 6.

[Wyniki Zgłoszenia i zasady wyboru osób do testowania]

 1. W celu oceny Zgłoszenia Organizator powoła Komisję Testowania, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora i współpracującej agencji marketingowej. Komisja Zgłoszeniowa Testowania VITAPIL Clinic oceni otrzymane zgłoszenia biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów z §2.
 2. W celu wyłonienia Uczestników Testowania członek Komisji Testowania skontaktuje się z Uczestnikiem za pomocą prywatnej wiadomości na adres e-mail, pozostawiony w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wyniki wyboru Uczestników do Testowania są ostateczne i wiążące.

§ 7.

[Reklamacje]

 1. Reklamacje co do przebiegu Zgłoszeń do Testowania VITAPIL Clinic mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości email na adres: kontakt@vitapil.pl w czasie trwania Testowania, jak również w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Testowania.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub emailem wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.


§ 8.

[Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  1. Z Organizatorem można skontaktować się:
  2. telefonicznie: (22) 380 48 01;
  3. mailowo: nutropharma@nutropharma.pl;
 2. za pomocą czatu dostępnego na Portalu Społecznościowym.
 3. Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@nutropharma.pl.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników podanych w Zadaniu Testowania jest zgoda Uczestnika na wykorzystywanie wizerunku oraz przetwarzanie danych szczególnych kategorii, w wypadku, gdy podane Organizatorowi informacje stanowią dane o stanie zdrowia Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). W pozostałym zakresie Organizator przetwarza dane Uczestnika na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu
  w celu przeprowadzenia Zgłoszeń do Testowania na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych kontaktowych i danych adresowych Uczestników niezbędnych do wysłania produktów jest tzw. prawnie uzasadniony interes Organizatora w związku realizacją postanowień Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Organizator przetwarza również dane identyfikacyjne i adresowe w celu wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Organizator przechowuje dane osobowe Uczestników upublicznione w komentarzach na Profilu przez okres jego prowadzenia. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi w wiadomościach prywatnych są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zakończenia Testowania w wypadku Uczestników. Dane identyfikacyjne i adresowe Uczestników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego. Po tym czasie Organizator może dalej przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika są podmioty, którym Organizator powierzył lub udostępnił ich dane osobowe w związku z realizacją Testowania, tj.:
  1. dostawcom zasobów informatycznych, z których korzysta Organizatora, w szczególności usług poczty elektronicznej i systemu księgowego;
  2. właścicielom Portali Społecznościowych;
  3. poczcie lub kurierom w celu wysłania opakowań testowych;
  4. współpracującym w realizacji Testowania VITAPIL Clinic podmiotom: agencja marketingowa.
 9. Uczestnik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednak wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Organizator dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 11. Wszelkie prawa można realizować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty e-mail Inspektora Ochrony Danych podany w ust. 3 powyżej lub na dane kontaktowe Organizatora.
 12. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest w pełni dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć
  udział w Testowaniu VITAPIL Clinic.
 13. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§ 9.

[Postanowienia końcowe]

 1. Organizator informuje, że Testowanie VITAPIL Clinic nie jest w żadnym zakresie sponsorowane, wspierane, administrowane, ani stowarzyszone z Portalem Społecznościowym (www.facebook.com, www.instagram.com lub www.youtube.com) Informacje podawane przez Uczestników Testowania są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Portalowi Społecznościowemu, a informacje te będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Testowania.
 2. Wszelkie dodatkowe informacje o Testowaniu, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Testowania może uzyskać, wysyłając prywatną wiadomość za pomocą maila: kontakt@vitapil.pl
 3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy KC i inne przepisy prawa.
 5. Za wszelkie spory powstałe w wyniku testowania wyłączną odpowiedzialność ponosi Organizator. Spory odnoszące się do i wynikające z testowania będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Kup teraz