Regulamin projektu

 

Farmaceuci testują produkty NutroPharma Sp. z o.o.

 1. Informacje ogólne.

  1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady projektu prowadzonego pod nazwą „Farmaceuci testują produkty NutroPharma Sp. z o.o." (dalej jako: "Projekt").

  2. Organizatorem Projektujest NutroPharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy
   ul. Jedności 10A, kod pocztowy 05-506 Lesznowola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000030005, NIP: 5210087234, REGON: 002043806 (dalej zwana: „Organizatorem”).

  3. Celem Projektu jest zebranie opinii nt. stosowania produktów NutroPharma Sp. z o.o. na podstawie indywidualnej oceny uczestnika. Opinia będzie wyrażona poprzez udział ochotników w badaniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Udział w Projekcie jest dobrowolny.

  4. Organizator nie jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Projekt nie stanowi także gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 1. Zasady uczestnictwa i przebieg.

  1. Udział w projekcie jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód farmaceuty lub technika farmacji, a projekt ograniczony jest terytorialnie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu go na zlecenie Organizatora.

  3. Udział w Projekcie jest bezpłatny oraz przewidziany jest dla farmaceutów i techników farmacji, którzy dobrowolnie zgłoszą się do Projektu.

  4. Projekt rozpoczyna się etapem rekrutacji ochotników oraz wypełnieniem przez nich Formularza. W trakcie wypełniania ankiety ochotnicy zobowiązane są do podania wyłącznie prawdziwych danych.

  5. Rekrutacja do udziału w badaniu trwa w okresie ustalonym przez Organizatora w oddzielnym komunikacie.

  6. Organizator wskazuje, że udział w Projekcie będzie możliwy dla ochotników, którzy zgłosiły udział w Projekcie na zasadach określonych w Regulaminie oraz spełniają kryteria udziału w Projekcie.

  7. Po wypełnieniu formularza ochotnicy dostają od Organizatora paczkę zawierającą pełnowartościowe opakowanie produktu NutroPharma Sp. z o.o.

  8. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania produktu przez 2 m-ce i odesłania ankiety zwrotnej realizowanej poprzez platformę Survio, którą za pośrednictwem poczty e-mailowej wysyła Organizator.

  9. Organizator przez 2 m-ce od zakwalifikowania uczestników do akcji prowadzi z nimi komunikację przypominającą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób przystępujących do Projektu (Klauzula informacyjna).

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestniczki w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie 2016/679”) jest Organizator.

 2. Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@nutropharma.pl oraz pod numerem telefonu: (22) 380 48 00.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez uczestniczkę w formularzu zgłoszeniowym jest jej zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane, aby zrealizować Projekt, w tym prowadzić z uczestniczkami komunikację przypominającą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

 4. Realizacja Projektu może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych uczestniczki o szczególnej kategorii, tzw. „danych wrażliwych”, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności w wypadku uzupełnienia i odesłania przez uczestniczkę ankiety zwrotnej dotyczącej oceny produktu. W takim wypadki podstawą prawną przetwarzani danych osobowych uczestniczki będzie zgoda na przetwarzania danych o szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679).

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) uczestniczki Projektu.

 6. Organizator przechowuje dane osobowe uczestniczek do momentu zakończenia Projektu. Po tym czasie Organizator może dalej przetwarzać dane osobowe uczestniczek w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

 7. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją Projektu mogą być podmioty, którym Organizator powierzył lub udostępnił dane osobowe w związku z prowadzoną przez Organizatora bieżącą działalnością tj. dostawcom usług telekomunikacyjnych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi niezbędne do zrealizowania Projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności podmiotowi udostępniającemu narzędzie umożliwiające wypełnienie ankiet zwrotnych tj. Survio s.r.o. z siedzibą przy Hlinky 70, Brno 603 00, Czechy.

 8. Survio s.r.o. korzysta z dostawców przetwarzających dane osobowe w Stanach Zjednoczonych, co wiąże się z przekazywaniem danych osobowych uczestniczki do państwa trzeciego. Przekazywanie danych następuje na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych zgodny z Rozporządzeniem 2016/679. Więcej informacji o zabezpieczeniach można uzyskać na stronie Survio – https://www.survio.com/pl/polityka-prywatnosci, kontaktując się z Organizatorem lub bezpośrednio z Survio s.r.o.

 9. Uczestniczka ma prawo do wycofania zgody w każdej chwili, jednak jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Organizator dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 10. Uczestniczka ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

 11. Wszelkie prawa można realizować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty e-mail Inspektora Ochrony Danych podany w pkt 1.2 powyżej lub na dane kontaktowe Organizatora.

 12. Podanie danych osobowych przez uczestniczkę jest w pełni dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć w udział w Projekcie.

 13. Uczestniczka ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.