Regulamin konkursu "Moja włosowa historia"


 1. Niniejszy regulamin konkursu określa  warunki i zasady uczestnictwa w konkursie realizowanym na stronie www.vitapil.pl.
 2. Organizatorem konkursu jest właściciel prawny ww. strony - Nutropharma Sp. z o.o., 05-506 Lesznowola, ul. Jedności 10a.
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone  są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje oraz wyraził zgodę, iż w razie wygranej zgłoszenie konkursowe może zostać opublikowane na profilach social media Vitapil https://www.facebook.com/VitapilOfficial i/lub https://www.instagram.com/vitapil_wlosy
 4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony www.vitapil.pl i portalu Facebook i/lub Instagram. Dostarczanie nagród odbywa się również tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.
 6. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Konkurs trwa w okresie od 7 listopada do 30 listopada 2023 (do godz. 23:59)
 8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 9. W celu wzięcia udziału w konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem, wykonać zadanie konkursowe, znajdujące się na stronie konkursu MOJA WŁOSOWA HISTORIA, polegające na opowiedzeniu swojej włosowej historii (ograniczenie do 550 znaków).
 10. Wysyłając zgłoszenie, osoba zgłaszająca tym samym oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia i tym samym staje się uczestnikiem Konkursu. Ponadto, oświadcza i zapewnia, że zgłoszone przez niego Zadanie Konkursowe nie narusza praw autorskich, ani innych praw własności intelektualnej, praw do wizerunku ani dóbr osobistych osób trzecich; a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłącznie w celu realizacji Konkursu przez Organizatora.
 11. Organizator może wykorzystać wszystkie zgłoszenia konkursowe do publikacji w swoich kanałach Social Media, na stronie internetowej www.vitapil.pl oraz w materiałach promocyjnych dotyczących marki Vitapil a Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania jego zgłoszenia konkursowego w wymienionych kanałach Social Media, stronie internetowej www.vitapil.pl oraz w materiałach promocyjnych. 
 12. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość usunięcia zgłoszeń, jeśli:
  • będą zawierały wulgaryzmy,
  • będą zawierały treści określane jako spam,
  • nie będą autorską własnością komentującej osoby.
 13.  Spośród wszystkich zgłoszeń jury konkursu przyzna następujące nagrody za najbardziej ciekawe opowieści: 
  • jedna nagroda główna za pierwsze miejsce: suszarka marki Dyson oraz zestaw produktów marki Vitapil
  • cztery równorzędne nagrody za kolejne miejsca od drugiego do piątego: lokówko suszarka marki BabyLiss oraz zestaw produktów marki Vitapil  
  • 20 wyróżnień: w postaci zestawów produktów marki Vitapil
 14.  W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie, nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 15. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 7, spełniające warunki Regulaminu.
 16. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.
 17. Informację o wygranej Zwycięzcy otrzymają za pomocą wiadomości wysłanej na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym. Zwycięzcy zostaną również ogłoszeni na profilu Facebook i/lub Instagram Vitapil.
 18. Uczestnicy, którzy zdobyli nagrodę, zobowiązani są do odpowiedzi zwrotnej – na adres, z którego Organizator wysłał wiadomość – w ciągu 7 dni od otrzymania od Organizatora formularza do uzupełnienia danych osobowych niezbędnych do wysyłki. W przypadku, gdy dane Zwycięzcy nie zostaną przekazane w wyznaczonym terminie lub podany w formularzu zgłoszeniowym adres email będzie błędny, Organizator ma prawo przekazać nagrodę innemu uczestnikowi konkursu.
 19. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pocztą na koszt Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.
 20. Zwycięzca nie może domagać się, zamiany wygranej Nagrody na inną nagrodę, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 21. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Nutropharma S.A. ul. Jedności 10a, Lesznowola. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, w tym w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również w celach ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jakie mogą powstać w związku z Konkursem, a dane osobowe Zwycięzców w dodatkowo w celu odprowadzenia podatku od nagród) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”). Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane do innych celów. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia. Uczestnik ma prawo żądania od  administratora danych dostępu do swoich danych  osobowych i otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa – prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz prawo do przenoszenia danych, a ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 22. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com i www.instagram.com. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com i www.instagram.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
 23. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać, wysyłając wiadomość ze strony https://vitapil.pl/kontakt
 24. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (t. j. z 2019r., poz. 847z póz. zm.)
 25. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

Strona używa plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.