Regulamin “Farmaceuci testują”

Jeśli chcesz wypróbować jak działa VITAPIL – specjalistyczny preparat do poprawy kondycji włosów, ale też skóry i paznokci, wypełnij poniższy formularz. Wyślemy ci bezpłatnie pełnowartościowy produkt Vitapil® x 60 kaps. Prosimy o stosowanie po 1 kaps dziennie przez najbliższe 2 m-ce (na tyle wystarczy opakowanie). Po tym czasie chcielibyśmy poznać twoją opinię.

Regulamin projektu

Farmaceuci testują marke Vitapil ® przez NutroPharma Sp. z o.o.

1. Informacje ogólne.

1.2. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady projektu prowadzonego pod nazwą „Farmaceuci testują markę Vitapil® przez NutroPharma Sp. z o.o." (dalej jako: "Projekt").

1.3. Organizatorem Projektu jest NutroPharma Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A, kod pocztowy 05-506 Lesznowola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000030005, NIP: 5210087234, REGON: 002043806 (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.4. Celem Projektu jest zebranie opinii nt. stosowania suplementu diety Vitapil® na podstawie indywidualnej oceny uczestnika. Opinia będzie wyrażona poprzez udział ochotników w badaniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Udział w Projekcie jest dobrowolny.

1.5. Organizator nie jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Projekt nie stanowi także gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

2. Zasady uczestnictwa i przebieg.

2.1. Udział w projekcie jest możliwy wyłącznie dla osób wykonujących zawód farmaceuty, a projekt ograniczony jest terytorialnie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu go na zlecenie Organizatora.

2.3. Udział w Projekcie jest bezpłatny oraz przewidziany jest wyłącznie dla farmaceutek, ochotniczek spełniających kryteria określone w pkt 2.1 powyżej, u których w dniu dokonywania zgłoszenia do Projektu występuje pogorszenie kondycji włosów (włosy wypadające, przerzedzone, słabe, cienkie).

2.4. Jako farmaceutka zdecyduj, czy chcesz brać udział w Projekcie jeśli dotyka ciebie problem: schorzeń autoimmunologicznych, a szczególnie schorzeń dotyczących skóry i skóry głowy, schorzeń endokrynologicznych, lub jesteś w trakcie ciąży, laktacji, jesteś w trakcie radio i/lub chemioterapii, odstawiłaś antykoncepcję hormonalną ponad pół roku temu (od momentu zgłoszenia udziały w badaniu), przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, przeciwdepresyjne, retinoidy, jesteś w trakcie menopauzy.

2.5. Projekt rozpoczyna się etapem rekrutacji ochotniczek oraz wypełnieniem przez ochotniczki Formularza, o którym mowa w pkt 2.10. W trakcie wypełniania ankiety ochotniczki zobowiązane są do podania wyłącznie prawdziwych danych.

2.6. Rekrutacja do udziału w badaniach rozpoczyna się w dniu 15.10.2021 i kończy się w dniu 01.02.2022

2.7. Organizator wskazuje, że udział w Projekcie będzie możliwy dla 150 ochotniczek, które zgłosiły udział w Projekcie na zasadach określonych w Regulaminie oraz spełniają kryteria udziału w Projekcie.

2.8. Po wypełnieniu formularza ochotniczki dostają od Organizatora paczkę zawierającą pełnowartościowe opakowanie produktu Vitapil ® x 60 kaps wraz z prezentem (łączna wartość paczki wynosi 80 zł)

2.9. Uczestniczki zobowiązane są do stosowania produktu przez 2 m-ce i odesłania ankiety zwrotnej realizowanej poprzez platformę Survio, którą za pośrednictwem poczty e- mailowej wysyła Organizator

2.10. Organizator przez 2 m-ce od zakwalifikowania uczestniczek do akcji prowadzi z nimi komunikację przypominającą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

Zasady przetwarzania danych osobowych osób przystępujących do Projektu (Klauzula informacyjna).

3.1. Administratorem danych osobowych uczestniczki w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie 2016/679”) jest Organizator.

3.2. Organizator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@nutropharma.pl oraz pod numerem telefonu: (22) 380 48 00.

3.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez uczestniczkę w formularzu zgłoszeniowym jest jej zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679). Dane osobowe będą przetwarzane, aby zrealizować Projekt, w tym prowadzić z uczestniczkami komunikację przypominającą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

3.4. Realizacja Projektu może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych uczestniczki o szczególnej kategorii, tzw. „danych wrażliwych”, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności w wypadku uzupełnienia i odesłania przez uczestniczkę ankiety zwrotnej dotyczącej obserwacji stanu jej włosów. W takim wypadki podstawą prawną przetwarzani danych osobowych uczestniczki będzie zgoda na przetwarzania danych o szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679).

3.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679) uczestniczki Projektu.

3.6. Organizator przechowuje dane osobowe uczestniczek do momentu zakończenia Projektu. Po tym czasie Organizator może dalej przetwarzać dane osobowe uczestniczek w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

3.7. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją Projektu mogą być podmioty, którym Organizator powierzył lub udostępnił dane osobowe w związku z prowadzoną przez Organizatora bieżącą działalnością tj. dostawcom usług telekomunikacyjnych, dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi niezbędne do zrealizowania Projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane w szczególności podmiotowi udostępniającemu narzędzie umożliwiające wypełnienie ankiet zwrotnych tj. Survio s.r.o. z siedzibą przy Hlinky 70, Brno 603 00, Czechy.

3.8. Survio s.r.o. korzysta z dostawców przetwarzających dane osobowe w Stanach Zjednoczonych, co wiąże się z przekazywaniem danych osobowych uczestniczki do państwa trzeciego. Przekazywanie danych następuje na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych zgodny z Rozporządzeniem 2016/679. Więcej informacji o zabezpieczeniach można uzyskać na stronie Survio – https://www.survio.com/pl/polityka-prywatnosci, kontaktując się z Organizatorem lub bezpośrednio z Survio s.r.o.

3.9. Uczestniczka ma prawo do wycofania zgody w każdej chwili, jednak jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Organizator dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.10. Uczestniczka ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

3.11. Wszelkie prawa można realizować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty e-mail Inspektora Ochrony Danych podany w pkt 1.2 powyżej lub na dane kontaktowe Organizatora.

3.12. Podanie danych osobowych przez uczestniczkę jest w pełni dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć w udział w Projekcie.

3.13. Uczestniczka ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.